55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Kompetencje cyfrowe

Gmina Miasto Elbląg realizuje projekt pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W ramach projektu odbędzie się cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych dla mieszkańców miasta Elbląg, powyżej 25 r. ż., które odbywać się będą w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, ul. Gen. Józefa Bema 50.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o poinformowanie pracowników Państwa Szkoły/Przedszkola oraz rodziców o możliwości skorzystania z bezpłatnych szkoleń.
Jednocześnie informuję, że pakiet dokumentów promocyjnych (plakat, ulotki, formularze zgłoszeń) znajduje się do odbioru w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Tematyka szkoleń do wyboru:
Rodzic w Internecie;
Moje finanse i transakcje w sieci;
Mój biznes w sieci;
Działam w sieciach społecznościowych;
Tworzę własną stronę internetową (blog);
Kultura w sieci.

Warianty czasowe szkoleń:
dwudniowe, z możliwością wyboru wariantu godzinowego:
do południa – w godz. od 8:00 do 14:00
po południu – w godz. od 14:00 do 20:00
lub
trzydniowe – po południu w godz. od 16:00 do 20:00.

Istnieje również możliwość uzgodnienia indywidualnie terminu szkolenia (od poniedziałku do piątku) dogodnego dla pracowników Państwa Szkoły/Przedszkola oraz rodziców (musi być min. 10 osób na dany temat).

*Informacje o szkoleniach można uzyskać od poniedziałku do piątku (w godz. 07:30-13:30):
w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departament Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek D), I piętro, pok. 12,
pod numerem telefonu: 55-239-33-16,
pod adresem e-mail: rekrutacja@umelblag.pl.

*Formularz zgłoszeń należy składać:
drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@umelblag.pl,
faxem pod numerem telefonu: 55-239-33-46,
osobiście w Urzędzie Miejskim w Departamencie Strategii i Rozwoju, ul. Łączności 1, Budynek Urzędu Stanu Cywilnego (Budynek D), I piętro, pok. 12,
tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.
1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl
2) Dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na szkolenie pt. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg (nr umowy 22/095/2019) w ramach projektu Nr POPC.03.01.00-00-0095/18 pt. AKADEMIA KOMPETENCJI CYFROWYCH DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO, PODLASKIEGO
3) Podawane dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia rekrutacji.
4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji na szkolenie. Wyrażona zgoda może być odwołana w dowolnym czasie.
5) Posiadają Państwo prawo do:
– dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
– prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.