55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Szkolny system oceniania

Wyciąg ze Statutu Szkoły:

 

§ 35

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wymaganie edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie odrębnych przepisów.
3. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
  1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o  szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia      poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
7. Uszczegółowieniem zasad oceniania są Przedmiotowe zasady oceniania, które szczegółowo określają zasady oceniania wiadomości i umiejętności uwzględniające specyfikę danego przedmiotu i klasy.
8. Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o zasadach oceniania we wrześniu, na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu z wychowawcą.
9. Uczeń zapoznawany jest, na początku każdego roku szkolnego:
  1) przez nauczycieli – ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania oraz warunkami uzyskania wyższej niż przewidywana oceny;
  2) przez wychowawcę – z kryteriami i zasadami wystawiania oceny zachowania, trybem informowania o przewidywanych końcoworocznych ocenach z zajęć edukacyjnych uwzględnionych w szkolnym planie nauczania, trybem odwoływania się od ustalonych ocen i formą sprawdzania zasadności odwołania, skutkach ustalenia rocznej oceny nagannej z zachowania.

§ 36

1. Przez ocenę szkolną należy rozumieć stopień uzyskany przez ucznia według skali.
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć.
3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
4. Wszelkie wymagające oceny prace ucznia powinny być opatrzone komentarzem.Omówienie pracy pisemnej na forum klasy jest równoznaczne z uzasadnieniem oceny.
5. Rodzic ma możliwość wystąpienia do nauczyciela przedmiotu o pisemne uzasadnienie (komentarz do oceny).
6. Prace kontrolne oraz inne pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności opatrzone są stopniami. Są one udostępniane uczniom i ich rodzicom.
7. Na życzenie rodzica / ucznia/ dyrektora szkoły ocenione prace mogą zostać opatrzone komentarzem do oceny w formie ustnej lub pisemnej. Uzasadnienie oceny powinno być zgodne z kryteriami sukcesu.
8. Formami oceniania są pisemne prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, wypowiedzi ustne, prace domowe, inne prace ucznia, obserwacje ucznia w różnych sytuacjach, podczas pracy w grupach, prezentacji dokonań, utworów i dyskusji, aktywność na lekcji, udział w konkursach, kołach zainteresowań.
9. Uczeń w trakcie nauki w klasach IV- VIII otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
10. Od klasy 4 szkoły podstawowej bieżące, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach wg skali:
1) stopień celujący – 6 (cel);
2) stopień bardzo dobry – 5 (bdb);
3) stopień dobry – 4 (db);
4) stopień dostateczny – 3 (dst);
5) stopień dopuszczający – 2 (dop);
6) stopień niedostateczny – 1 (ndst).
11. Ocena pozytywna to stopień celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny i dopuszczający. Ocena negatywna to stopień niedostateczny.
12. Oceny bieżące mogą być rozszerzone o plusy (+) i minusy (-).
13. W ocenianiu bieżącym praca ucznia może być oceniana w formie plusów i minusów. Ilość plusów i minusów przeliczona zostaje na określony stopień według Przedmiotowych Zasad Oceniania.
14. Wagi ocen dla poszczególnych form oceniania są jednolite i nie ulegają zmianie.
15. Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne w klasach IV-VIII ustala się ze wszystkich przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania, bez plusów i minusów. Zapisuje się je w dzienniku elektronicznym, arkuszach ocen oraz na świadectwach w pełnym brzmieniu, bez skrótów.
16. W klasach I -III nauczyciel ustala jedną opisową ocenę klasyfikacyjną śródroczną i końcoworoczną.
17. W klasach I-III obowiązuje ocena opisowa. Rodzice ucznia otrzymują informację zwrotną w postaci oceny opisowej jeden raz w semestrze.
18. Oceny bieżące w klasach I – III określa się w punktach w skali od 1 do 6. Punktacja może być rozszerzona o 1/2 punktu. Dopuszcza się zapis w dzienniku –
1+; 2+; 3+; 4+; 5+ oraz 2-, 3-, 4-, 5-, 6-. Każda ocena cząstkowa jest opatrzona odpowiednim opisem.
19. Ocena śródroczna i końcoworoczna w klasach I – III obejmuje podstawowe informacje dotyczące postępów ucznia w zakresie – edukacji polonistycznej, matematycznej, wiedzy o środowisku przyrodniczym i społecznym, działalności plastyczno- technicznej, muzycznej, zajęć ruchowych, języka obcego
nowożytnego, zajęć komputerowych oraz zachowania.
20. Nie ma ocen przewidywanych śródrocznych na żadnym poziome klas.
21. Rodzice muszą być poinformowani o obniżonych ocenach zachowania i ocenach niedostatecznych na semestr.

§ 37

1. Szczegółowe kryteria oceny wiadomości i umiejętności uczniów w klasach I – VIII zawarte są w Przedmiotowych zasadach oceniania.
2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
3. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną
roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w
przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
5. W przypadku, gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, realizowane w formie do wyboru przez ucznia, są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.

§ 38

1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
2. Szczegółowe kryteria ocen, z zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, uwzględniające specyficzne potrzeby uczniów, znajdują się w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego lub specjalnego dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.
4. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia nieposiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, który jest objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
5. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie i religii jest regulowane procedurą uzyskiwania zwolnień z tych przedmiotów.
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka nowożytnego.
7. Zwolnienie z nauki drugiego języka nowożytnego może odbyć się również na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
8. Jeśli uczeń jest zwolniony z nauki drugiego języka nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”/„zwolniona”.

§ 39

1. W szkole stosuje się kontrolę osiągnięć uczniów:
  1) bieżącą, pozwalającą na systematyczne śledzenie postępów w nauce – pomaga uczniowi rozpoznawać mocne i słabe strony, wskazuje mu kierunek dalszej pracy;
  2) końcową (podsumowującą) oraz śródroczną, umożliwiającą sprawdzenie osiągnięcia założonych celów.
2. Kontrola osiągnięć uczniów odbywa się w formie ustnej, pisemnej i praktycznej (w zależności od specyfiki zajęć edukacyjnych).
3. Prace klasowe przechowywane są u nauczyciela przedmiotu do końca roku szkolnego.
4. Zespoły przedmiotowe nauczycieli, uwzględniając założenia podstawy programowej, ustalają sposoby kontroli osiągnięć uczniów z uwzględnieniem pisemnych i ustnych form..
5. Ocenianie ucznia odbywa się systematycznie. Liczba ocen cząstkowych w semestrze zależy od liczby godzin przeznaczonych na dany przedmiot tygodniowo. Przy1h/tygodniowo podstawą do ustalenia oceny klasyfikacyjnej są
minimum 2 oceny za wiedzę (np. test, praca klasowa).
6. Pisemne prace kontrolne powinny być sprawdzone przez nauczyciela w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie.
7. Praca klasowa po dziale jest poprzedzona lekcją powtórzeniową, na której nauczyciel podaje obowiązujące zagadnienia. Zagadnienia powinny obejmować materiał omawiany na lekcji i być formułowane w taki sposób, aby uczeń wiedział czego ma się nauczyć. Powinny być ściśle powiązane z treściami, które będą na pracy klasowej. Po sprawdzeniu praca klasowa jest omówiona.
8. Sprawdzian jest przeprowadzany z materiału obejmującego 3 lekcje. Musi zostać zapowiedziany i wpisany do terminarza. Zagadnienia do sprawdziany powinny obejmować materiał omawiany na lekcji i być formułowane w taki sposób, aby uczeń wiedział, czego ma się nauczyć. Powinny być ściśle powiązane z treściami, które będą na sprawdzianie. Po sprawdzeniu sprawdzian jest omówiony.
9. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania uczniów o terminie pracy klasowej i sprawdzianu tydzień wcześniej. Fakt ustalenia terminu należy potwierdzić wpisem do dziennika elektronicznego.
10. W ciągu tygodnia dla jednej klasy mogą się odbyć maksymalnie 2 prace klasowe i sprawdzian z różnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie mogą się odbyć tego samego dnia).
11. Kartkówka jest szybką i krótką formą sprawdzenia wiadomości ucznia, powinna być zapowiedziana. Może zastąpić odpowiedź ustną. Obejmuje materiał tylko z ostatniej lekcji. Zagadnienia muszą być znane uczniowi.
12. Praca domowa powinna służyć utrwaleniu bądź rozwijaniu zainteresowań ucznia. Termin wykonania pracy powinien być dostosowany do jej obszerności. Zakres pracy domowej powinien uwzględniać możliwości samodzielnego jej wykonania przez ucznia. Nie każda jednostka lekcyjna musi zakończyć się zadaniem pracy
domowej.
13. Uczeń, który otrzyma ocenę ma prawo ją poprawić w porozumieniu z nauczycielem, w terminie wyznaczonym w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. Otrzymanie z poprawy tej samej oceny lub niższej (co jest równoznaczne z
niepoprawieniem) nie wiąże się z wpisaniem jej uczniowi. Nauczyciel wyznacza czas i miejsce poprawy. Nie może się to odbywać kosztem lekcji ucznia.
14. Korzystanie z niedozwolonych pomocy lub zakłócanie porządku podczas kartkówki, sprawdzianu lub pracy klasowej powoduje obniżenie oceny lub odebranie pracy, co jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Uczeń ma
możliwość poprawienia oceny.
15. Uczeń powracający po chorobie (powyżej 3 dni) może być zwolniony z pisania określonych w terminarzu kartkówek, sprawdzianów i prac klasowych. Ma dwa tygodnie na uzupełnienie zaległości z czasu choroby.
16. Ustala się jednolite kryteria oceny prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek:
  1) 100%-96% ocena celująca;
  2) 95%-82% ocena bardzo dobra;
  3) 81%-66% ocena dobra;
  4) 65%-50% ocena dostateczna;
  5) 49%-30% ocena dopuszczająca;
  6) 29% – 0% ocena niedostateczna.

§ 40

1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o:
  1) funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym;
  2) respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2. Ocenianie zachowania polega na systematycznym gromadzeniu informacji i spostrzeżeń, dotyczących kształtowania się charakteru i postaw ucznia – wychowanka.
3. Na terenie szkoły uwagę na zachowanie uczniów mają obowiązek zwracać wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Swoje spostrzeżenia kierują do wychowawcy, pedagoga i dyrekcji w celu natychmiastowego podjęcia działań
wychowawczych.
4. Oceny, po uwzględnieniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców (prawnych opiekunów ucznia), samego ucznia, kolegów dokonuje wychowawca klasy. Ustalona przez
wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
7. W klasach I – III ocena kształtująca i ocena końcoworoczna zachowania jest oceną opisową. Ocenę zachowania uczniów klas IV – VIII śródroczną oraz końcoworoczną ustala się według następującej skali:
  1) wzorowe (wz);
  2) bardzo dobre (bdb);
  3) dobre (db);
  4) poprawne (pop);
  5) nieodpowiednie (ndp);
  6) naganne (ng).
8. Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia następujące obszary:
  1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności uczniowskiej;
  3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
  4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
  5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  7) okazywanie szacunku innym osobom.

1. Ustalając ocenę klasyfikacyjną ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1) oceny z zajęć edukacyjnych;
  2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 41 

1. Przy ustalaniu ocen zachowania wychowawca zasięga opinii:
  1) nauczycieli uczących w danej klasie;
  2) uczniów danej klasy;
  3) ocenianego ucznia.
2. Oceną wyjściową do ustalenia oceny zachowania jest ocena dobra. Żeby ją uzyskać uczeń musi spełnić następujące kryteria:
 1) Dobre, jeżeli uczeń spełnia poniższe kryteria:
  a) wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu szkoły,
  b) wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią,
  c) dba o swoje zdrowie i higienę osobistą, nie ulega nałogom,
  d) wywiązuje się z powierzonych zadań,
  e) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
  f) okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom, osobom starszym, koleżankom i kolegom,
  g) nie opuszcza lekcji bez przyczyny,
  h) uczeń zachowuje schludny wygląd: przestrzega zakazu farbowania, malowania paznokci, noszenia długich i dużych kolczyków, noszenia bluzek odsłaniających ramiona, plecy i brzuch, z dużymi dekoltami oraz zbyt krótkich spódniczek i spodenek, butów na obcasie lub koturnach. Długie włosy powinny być uczesane i
spięte. Niedozwolone jest również noszenie kolczyków lub klipsów w innych częściach ciała niż uszy,
  i) rozumie istotę przyjaźni i koleżeństwa,
  j) może mieć do 3 dni nieusprawiedliwionych,
  k) nie może mieć uwag typu: wandalizm, świadome łamanie regulaminu, palenie papierosów, bójka, korzystanie z telefonu na lekcji, picie alkoholu, szantażowanie, używanie narkotyków i dopalaczy, prowokowanie bójki,
przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów do szkoły, wulgaryzmy, poniżanie.
2) Wzorowe, jeżeli uczeń spełnia poniższe kryteria:
  a) zawsze bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki zawarte w statucie szkoły, przestrzega wszystkich regulaminów wewnątrzszkolnych,
  b) zawsze wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w szkole i poza nią,
  c) zawsze dba o swoje zdrowie i higienę osobistą, przeciwdziała propagowaniu nałogów i im nie ulega,
  d) godnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach,
  e) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych oraz przyjętych dobrowolnie zadań na rzecz społeczności klasowej czy szkolnej,
  f) udziela pomocy dydaktycznej i wsparcia koleżankom i kolegom,
  g) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz reaguje na wszelkie przejawy ich łamania,
  h) nie popiera przejawów przemocy, wandalizmu,
  i) zawsze okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom, osobom starszym, koleżankom i kolegom,
  j) prawidłowo rozumie istotę przyjaźni i koleżeństwa,
  k) nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności,
  l) dotrzymuje ustalonych terminów,
  m) nie ma pisemnych zastrzeżeń co do jego zachowania,
  n) wygląd ucznia nigdy nie budzi zastrzeżeń pracowników szkoły,
  o) bierze udział w apelach, akademiach i innych imprezach szkolnych,
  p) rozwija swoje zdolności indywidualne w szkole (koła zainteresowań) lub poza nią,
   q) uczestniczy w pracach społeczności szkolnej.
3) Bardzo dobre, jeżeli uczeń spełnia poniższe kryteria:
  a) bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki zawarte w statucie szkoły, przestrzega wszystkich regulaminów wewnątrzszkolnych,
  b) wyróżnia się kulturą osobistą w szkole i poza nią,
  c) zawsze dba o swoje zdrowie i higienę osobistą, nie ulega nałogom,
  d) godnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach,
  e) wywiązuje się z powierzonych oraz przyjętych dobrowolnie zadań na rzecz społeczności klasowej czy szkolnej,
  f) udziela pomocy dydaktycznej i wsparcia koleżankom i kolegom,
  g) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
  h) uczeń okazuje szacunek wszystkim pracownikom szkoły, rodzicom, osobom starszym, koleżankom i kolegom,
  i) prawidłowo rozumie istotę przyjaźni i koleżeństwa,
  j) uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności,
  k) dotrzymuje ustalonych terminów,
  l) wygląd ucznia nie budzi zastrzeżeń pracowników szkoły, nie popiera przejawów przemocy i wandalizmu.
4) Poprawne, jeżeli uczeń spełnia poniższe kryteria:
  a) stara się wypełniać obowiązki wynikające ze Statutu szkoły,
  b) w przypadku naruszenia norm regulaminowych stara się naprawić wynikłe szkody,
  c) stara się rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania,
  d) pozytywnie reaguje na zwróconą uwagę,
  e) unika używek,
  f) wygląd ucznia nie budzi zastrzeżeń,
  g) realizuje obowiązek szkolny,
  h) nie zawsze wywiązuje się z powierzonych zadań,
  i) nie zawsze respektuje normy zachowań społecznych,
  j) nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa,
  k) może mieć do 5 dni nieusprawiedliwionych,
  l) w uwagach na temat zachowania mogą pojawić się 3 uwagi, których nie może mieć uczeń posiadający zachowanie dobre.
5) Nieodpowiednie, jeżeli uczeń spełnia poniższe kryteria:
  a) wypełnia tylko nieliczne obowiązki wynikające ze Statutu szkoły,
  b) rzadko przestrzega zasad bezpieczeństwa,
  c) ma trudności z funkcjonowaniem w grupie- w klasie,
  d) niewłaściwie reaguje na zwróconą mu uwagę,
  e) nie wykazuje chęci poprawy zachowania,
  f) ma liczne nieobecności nieusprawiedliwione.

6) Naganne, jeżeli uczeń spełnia jedno z tych kryteriów i nie wykazuje chęci poprawy:
  a) rażąco łamie regulamin szkolny: częste bójki, agresja, dewastacja, wulgaryzmy, kradzieże, używki,
  b) wchodzi w konflikt z prawem (dopuszcza się kradzieży, zastraszania, wyłudzeń, przemocy, cyberprzemocy),
c) narusza godność i nietykalność osobistą innych osób, w tym również pracowników szkoły.
3. Ocena wzorowa, bardzo dobra, dobra i poprawna są ocenami pozytywnymi, a ocena nieodpowiednia i naganna ocenami negatywnymi.

§ 42

1. Klasyfikacja śródroczna w klasach IV-VIII polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminie do końca stycznia, a jeżeli ferie zimowe rozpoczynają się w styczniu, to do ostatniego piątku przed feriami.
2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu jednej klasyfikacyjnej oceny opisowej z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.
4. Oceny klasyfikacyjne z religii i etyki są wystawiane według skali ocen zarówno w klasach IV – VIII, jak i I – III.
5. Uczniowi, który uczęszczał na lekcje religii lub etyki wlicza się ocenę z tych zajęć do średniej. Na świadectwie wpisuje się także ocenę z religii i etyki, jeżeli uczeń uczęszczał na obydwa przedmioty. Obie te oceny są podstawą do wyliczenia średniej ocen klasyfikacyjnych.
6. Uczniowi, który nie uczęszczał na lekcję religii i etyki na świadectwie stawia się kreskę.
7. W trakcie trwania roku szkolnego dokonywana będzie jedna klasyfikacja śródroczna.
8. Klasyfikacja roczna obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania przeprowadzona będzie w czerwcu zgodnie z aktualnym rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego.
9. Klasyfikacja końcowa dotyczy uczniów klas VIII, jako programowo najwyższych.
10. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.
11. Na klasyfikację końcową składają się oceny wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania, uzyskane przez ucznia jako roczne, w klasie programowo najwyższej.
12. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.
13. Dyrektor udziela odpowiedzi na piśmie w drodze decyzji w ciągu 3 dni od wpłynięcia zastrzeżenia.
14. Jeżeli w wyniku dokonanej analizy postępów i osiągnięć uczniów oraz klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 43

1. Informacje o bieżących postępach ucznia ze wszystkich przedmiotów, rodzice mogą uzyskać u poszczególnych nauczycieli na bieżąco, za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz na spotkaniach, których terminy ustala dyrektor szkoły.
2. Rodzice informowani są o postępach w nauce podczas zebrań: w klasach I- III sześć razy w roku szkolnym, w klasach IV- VIII pięć razy w roku szkolnym. Podczas zebrań odbywają się również konsultacje z nauczycielami przedmiotów. Uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów i rodziców odbywają się spotkania z rodzicami.
3. Podczas śródrocznych i końcoworocznych zebrań z rodzicami dokonywana jest analiza postępów i osiągnięć uczniów. Rodzice są informowani o jej wynikach. Wychowawca klasy informuje swoich wychowanków o ustalonej przez niego ocenie zachowania.
4. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym/końcoworocznym stopniu niedostatecznym z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie nieodpowiedniej lub nagannej z zachowania, informuje się na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Ucznia informuje się ustnie, na zajęciach edukacyjnych i godzinie z wychowawcą, a rodzica – ustnie, na zorganizowanym przez wychowawcę klasy zebraniu lub pisemnie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
5. Fakt odbycia rozmowy z rodzicem wychowawca odnotowuje w dzienniku elektronicznym.
6. O przewidywanej ocenie końcoworocznej uczeń i rodzice ucznia są informowani na 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 1)Rodzice ucznia ubiegającego się o podwyższenie oceny zwracają się z pisemnym wnioskiem, składanym w sekretariacie szkoły do nauczyciela danych zajęć, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej;
 2) O uzyskanie wyższej o jeden stopień niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnejmogą się ubiegać wszyscy uczniowie, o ile spełniają następujące warunki:
  a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie może być niższa niż 65% ( z wyjątkiem długotrwałej choroby ucznia),
  b) wszystkie nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu muszą być usprawiedliwione,
  c) uczeń musi przystąpić do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela prac klasowych lub ich popraw.
 3) Uczeń spełniający wszystkie warunki przystępuje do sprawdzianu (lub innej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności, którą wyznaczy nauczyciel) obejmującego materiał określony w wymaganiach edukacyjnych na ocenę, o którą się ubiega;
 4) Termin sprawdzianu (lub innej formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności), który powinien odbyć się najpóźniej na 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, ustala nauczyciel;
 5) Podwyższenie przewidywanej oceny rocznej może nastąpić w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą się uczeń ubiegał lub wyższą;
 6) Sprawdzian przechowywany jest w dokumentacji nauczyciela do końca roku szkolnego;
 7) W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w punkcie 2 wniosek rodzica zostaje odrzucony, a nauczyciel informuje o tym ucznia i jego rodziców;
 8) W szczególnych przypadkach decyzję o dopuszczeniu ucznia do sprawdzianu podejmujenauczyciel.
7. Na pisemną prośbę rodzica skierowaną do dyrektora szkoły wychowawca klasy, w porozumieniu z zespołem nauczycieli uczących w danym oddziale, może opracować po klasyfikacji śródrocznej, końcoworocznej pisemną informację o osiągnięciach, postępach i zachowaniu ucznia.

§ 44

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III szkoły
podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. W wyjątkowych przypadkach decyzję o niepromowaniu ucznia klas I – III podejmuje nauczyciel wychowawca. Wymagana jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
4. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do kasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne.
5. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, sytuację zdrowotną, rodzinną, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, z wyłączeniem przedmiotów, których realizacja kończy się w danym roku
szkolnym, np. technika, muzyka.
6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
10. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym pionowym paskiem i nadrukiem “z wyróżnieniem”.

§ 45

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w semestrze, za który przeprowadzana
jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego przeprowadzany jest w formie zadań praktycznych.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:
 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
10. Rodzice ucznia, podczas egzaminu, mogą być obecni w charakterze obserwatorów.
11. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza sie protokół, zawierający w szczególności:
 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
 3) termin egzaminu;
 4) imię i nazwisko ucznia;
 5) zadania egzaminacyjne;
 6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych i zwięzła informację na temat wykonanego przez ucznia zadania praktycznego. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.

§ 46

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może przystąpić do egzaminu
poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół , zawierający w szczególności:
 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
 3) termin egzaminu;
 4) imię i nazwisko ucznia;
 5) zadania egzaminacyjne;
 6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych i zwięzłą informację na temat wykonanego przez ucznia zadania praktycznego. Protokół jest załącznikiem do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do
końca września.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
12. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować go do klasy programowo wyższej, jeśli nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że zajęcia te są realizowane w klasie programowo
wyższej.

§ 47

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia do rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w
terminie 4 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5. W skład komisji do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą:
 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji;
 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
 1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
 3) termin egzaminu;
 4) imię i nazwisko ucznia;
 5) zadania egzaminacyjne;
 6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych i zwięzłą informację na temat wykonanego przez ucznia zadania praktycznego.
10. W skład komisji do ustalenia rocznej oceny zachowania wchodzą:
 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji;
 2) wychowawca oddziału;
 3) nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale;
 4) pedagog;
 5) psycholog;
 6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 7) przedstawiciel rady rodziców.
11. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
12. Z posiedzenia komisji ustalającej roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 2) termin posiedzenia komisji;
 3) imię i nazwisko ucznia;
 4) wynik głosowania;
 5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
13. Protokoły są załącznikami do arkusza ocen ucznia.
14. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
16. Przepisy te stosuje się w przypadku roczne oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
17. Po terminie 5 dni roboczych ocena ustalona przez komisję jest ostateczna