55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Szkoła

MISJA SZKOŁY

 

1.Powodowanie takich zmian w myśleniu i działaniu wszystkich, którzy szkołę tworzą (uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły), które sprzyjają:
o Podejmowaniu różnych form optymalizacji działalności zawodowej i osobistego
rozwoju członków rady pedagogicznej.
o Tworzeniu szkoły:
– przyjaznej
– autonomicznej
– twórczej
– zapewniającej rozwój uczniom i nauczycielom
– sprawnie zarządzanej
– zdolnej do rozwijania się i przekształcania się
– potrafiącej kreatywnie działać we własnych murach i środowisku
2. Wykreowanie takiego wzoru osobowości ucznia, który będzie miał wykształcone te właściwości i dyspozycje, które:
– składają się na kulturę osobistą
– pozwalają zrozumieć otaczający świat
– pomagają w rozpoznawaniu świata i wartości
– pomagają budować własny trwały światopogląd, u podstaw którego leży wolność osoby ludzkiej
– dają poczucie więzi z tradycją i historią własnego narodu

 

WIZJA SZKOŁY

 

1.  Szkoła bezpieczna, otwarta bez agresji. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez system monitoringu.
2.  Szkoła kładąca nacisk na wychowanie patriotyczne – wychowująca młodego Polaka świadomego swoich korzeni i odpowiedzialnego za losy swojego kraju i regionu – „ lokalnej ojczyzny”.
3.  Szkoła rozwijająca działalność ekologiczną – ucząca życia higienicznego, w zgodzie z naturą, wychowująca młodych ludzi świadomych zagrożeń związanych z dewastacją środowiska – broniących czystości środowiska naturalnego.
4.  Szkoła dająca podstawy rzetelnej, gruntownej wiedzy – wyposażająca ucznia w umiejętność samokształcenia i samodoskonalenia.
5.  Szkoła wychowująca młodych otwartych ludzi, chętnie nawiązujących kontakty z rówieśnikami innych krajów Europy próbujących posługiwać się językami obcymi.
6.  Szkoła silnie związana ze swoim środowiskiem – będąca czynnikiem integrującym lokalne społeczności.
7.  Szkoła posiadająca wysoko wykwalifikowaną kadrę ciągle podnoszącą swe kwalifikacje i doskonalącą się.
8.  Szkoła otwarta na korzystne zmiany, przyjmująca studentów na praktyki ( całoroczne i asystenckie) z wszystkich uczelni pedagogicznych, osiągająca wysokie wyniki.