55 625-86-81 sp21@elblag.eu

Realizowane projekty

Projekt: “Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to największy program edukacyjno-technologiczny skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które od 30 czerwca 2022 roku mają wszystkie szkoły podstawowe w programie) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który rozwija kompetencje i talenty uczniów, każdego dnia uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

LINK DO STRONY

Projekt “Akademia Wzorowej Edukacji”

Beneficjent: Centrum Spotkań Europejskich “Światowid” w Elblągu
Partner: Gmina Miasto Elbląg
Okres realizacji: 02.01.2021 – 30.09.2023
Wartość projektu: 5 783 368,04 zł
Dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020) – 5 289 288,04 zł
Dofinansowanie z UE 4 915 862,83 zł

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych wśród 1800 uczniów z 16 elbląskich szkół podstawowych:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 6 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 9 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 11 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 21 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu
Szkoła Podstawowa nr 25 w Elblągu
W ramach projektu 1250 uczniów z trudnościami w nauce weźmie udział w zajęciach dydaktyczno-wspierających z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz ICT, a także pozaszkolnych zajęciach kształcących m.in. kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy w zespole.
Wesprzemy również uczniów wybitnie zdolnych. 550 uczniów zostanie objętych pomocą stypendialną oraz wsparciem w postaci pozaszkolnych zajęć wykraczających poza podstawę programową.
Efektem pozaszkolnych zajęć realizowanych w Centrum Spotkań Europejskich “Światowid” w Elblągu będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności, na który zostaną zaproszeni uczniowie z Elbląga i regionu.
W projekt zostanie zaangażowanych 80 nauczycieli z elbląskich szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowany cykl szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe.
Wesprzemy również 500 rodziców, którzy wezmą udział w zajęciach pn. “Akademia dla rodziców” – ich celem jest wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju.
W ramach projektu do każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pomogą przeprowadzić zajęcia na wysokim poziomie. Pliki dotyczące projektu “Akademia wzorowej edukacji”:

AKADEMIA WZOROWEJ EDUKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI AWE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZEŃ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZEŃ.doc

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RODZIC

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RODZIC.doc

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIEL

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAUCZYCIEL.doc

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.doc

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ROJEKTU DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.doc

 

Projekt “Matematyka-INDYWIDUALIZACJA I EKSPERYMENT W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ:

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji matematycznych i umiejętności naukowo-technicznych 700 uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym metody eksperymentu poprzez organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczne i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce dydaktyczne i nowoczesny sprzęt.

Projektem objętych zostanie także 80 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy podniosą swoje kompetencje dydaktyczne w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijania umiejętności myślenia matematycznego i naukowo-technicznego.

Efekty realizacji projektu:
– doposażenie bazy dydaktycznej 15 elbląskich szkołach podstawowych polegające na utworzeniu Międzyszkolnej Pracowni Eksperymentowania w Szkole Podstawowej nr 19 w Elblągu oraz wyposażeniu szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki w oparciu o eksperyment uczniów kl. II i III szkół podstawowych,

– doskonalenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli matematyki edukacji wczesnoszkolnej, które obejmie podniesienie umiejętności zawodowych 10 nauczycieli trenerów (5 merytorycznych i 5 obsługi technicznej) poprzez certyfikację i nadanie im uprawnień do prowadzenia szkoleń dla 70 nauczycieli I etapu edukacyjnego w obszarze innowacyjnych metod,

– kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o eksperyment, podczas zajęć dodatkowych, dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających i kół zainteresowań z matematyki 700 uczniów klas II-III w 15 elbląskich szkołach podstawowych.

W rezultacie wdrożenia projektu zostaną stworzone warunki do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w 15 SP na poziomie edukacji w klasach I-III.

Tytuł projektu: Matematyka-indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej

Koszty ogółem w projekcie: 4.316,693,47 zł w tym:

Dofinansowanie UE: 3.663.744,99 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 767 309,43 zł
Okres realizacji projektu: 1.10.2019-30.09.2022.

PROJEKT “EKSPERYMENT EDUKACJĄ PRZYSZŁOŚCI”

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych i przyrodniczych 680 uczniów (kl. VII) z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, wychowawczych 150 rodziców/opiekunów i organizacji zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2018r. do 31.01.2020r. Czas realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu: od 01.02.2018r. do 31.01.2020r.

Projekt jest skierowany do 680 uczniów (kl. VII) w cyklu dwuletnim, 100 nauczycieli z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych oraz 150 rodziców/opiekunów tych uczniów. Udział we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych do realizacji w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny

Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Elbląg
Wartość projektu ogółem: 4 310 057,63 zł
Uzyskane dofinansowanie: 4 078 457,63 z

REKRUTACJA DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU