Historia szkoły

 
 

We wrześniu 1962 roku, w budynku przy ulicy Powrotnej 1, w Elblągu rozpoczyna swoje funkcjonowanie Szkoła Podstawowa Nr 21, nominację na kierownika otrzymała mgr Jadwiga Witomska.

Szkoła powstała poprzez połączenie zlikwidowanych szkół SP Nr 1 i SP Nr 3, a także Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 imienia Mikołaja Kopernika. Zarówno LO Nr 3 jak i SP Nr 1 znajdowały się w budynku przy ul. Powrotnej 1. Młodzież klas licealnych przeszła do pierwszego LO przy ulicy Pocztowej. Na ich właśnie wniosek i dzięki staraniom rady pedagogicznej nowo powstałej szkoły, 20 listopada 1962 roku odbyła się uroczystość przekazania sztandaru i nadanie imienia Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Mikołaja Kopernika.

Kierownictwo szkoły spoczywało kolejno w rękach:

 • od 1962 do 31 stycznia 1979 mgr Jadwiga Witomska ;
 • od 01 lutego 1979 do 31 sierpnia 1992 mgr Irena Zielińska;
 • od 01 września 1992 do 2006 mgr Barbara Jakubowska;
 • od 1 września 2006 mgr Edward Pietrulewicz.

W 1962 roku szkoła liczyła 25 oddziałów, a pracowało w niej 27 nauczycieli, zaledwie dwoje z wykształceniem magisterskim. Wraz z upływem lat zwiększała się liczba oddziałów klasowych oraz nauczycieli. Liczba oddziałów klas I – VIII wahała się od 20 do 30, a liczba uczniów między 600 a 900. Liczba zatrudnionych nauczycieli zaś w granicach 30 – 50 osób. Z powodu wyżu demograficznego w latach 1988 – 1992 wzrosła liczba oddziałów klas I – VIII, liczba uczniów wzrosła do 1100, a liczba nauczycieli do 65 osób.

Po reformie szkolnej, szkoły podstawowe objęły edukacją uczniów klas I – VI. Tak więc od roku 2000 zmniejszyła się liczba oddziałów klas I – VI do 24, uczniów do 650 i nauczycieli do około 45 osób.

Bardzo istotnym czynnikiem prawidłowego funkcjonowania szkoły jest odpowiednio wykształcona kadra pedagogiczna, dlatego też nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kursach, warsztatach organizowanych przez Ośrodek Edukacyjno – Szkoleniowy TPD, konferencjach metodycznych, szkoleniach Rady Pedagogicznej, studiach podyplomowych i magisterskich.

Po reformie szkolnictwa weszły w życie stopnie awansu zawodowego. Wielu nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na najwyższy stopień – nauczyciela dyplomowanego.

Do sukcesu grupy nauczycieli naszej szkoły – Joanny Gibaszek, Aleksandry Gołębiewskiej, Anny Góralczyk, Heleny Medyńskiej, Anny Romanowskiej, Jadwigi Sienkiewicz, Barbary Warmińskiej i Krystyny Wiśniewskiej można zaliczyć wygrany konkurs na Program Wychowawczy Szkoły zorganizowany przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w 2000 roku.

Kadra administracyjna i obsługa liczy 17 osób. Są to: kierownik administracyjno – gospodarczy, sekretarz, główna księgowa, pracownik rachuby, intendent, konserwator, woźna, 6 sprzątaczek oraz 4 kucharki.

W budynku szkoły przeprowadzano różne remonty. Najważniejszy z nich to dobudowanie trzeciego piętra w latach 1972/1973. Zadbano o otoczenie szkoły, zmodernizowano i unowocześniono gabinety lekcyjne, wyposażono je w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe. Wytyczono plac przed budynkiem szkolnym, wyasfaltowano drogi dojazdowe. Zbudowano boisko sportowe, otoczono je i oświetlono teren, dookoła posadzono krzewy i drzewa. Duży wkład w tych remontach wniósł były zakład pracy – Zamech, który był opiekunem szkoły. Latem 1999 roku przeprowadzono kolejny większy remont. Dokonano zmiany funkcjonowania biblioteki i czytelni przenosząc do innego pomieszczenia, a tym samym zwiększając ich powierzchnię.

W zbiorach biblioteki znajduje się 11466 pozycji (literatura piękna, popularnonaukowa i pedagogiczna). Od 1996 roku znajdują się również kasety video – 70 kaset. Są to filmy edukacyjne i popularnonaukowe. Średnio w ciągu roku wypożyczalnię i czytelnię odwiedziły 9200 osoby wypożyczając łącznie około 13 000 książek. Bibliotekarki oprócz udostępniania książek prowadzą lekcje biblioteczne, pogadanki, organizują wystawki, gazetki, apele czytelnicze, organizują konkursy recytatorskie, przedstawienia kukiełkowe i inne konkursy, które mają na celu rozwijać czytelnictwo wśród uczniów. W bibliotece uroczyście witani są uczniowie klas pierwszych, których pasuje się na czytelnika biblioteki szkolnej. Zawsze towarzyszy tej uroczystości jedna z form teatralnych. Od lat uczniowie klas II – III uczestniczą w całorocznym konkursie czytelniczym, który kończy się uroczystym apelem, na którym dyrektor szkoły wręcza uczniom upominki i Ordery Najlepszego Czytelnika Biblioteki Szkolnej SP 21. Biblioteka szkolna od lat współpracuje z Biblioteką Elbląską dla Dzieci w bardzo szerokim zakresie. W roku 2004 zmniejszono o pół etatu pracę biblioteki.

Podczas przeprowadzonego w wakacje 1999 roku remontu odnowiono również korytarze i niektóre gabinety. Duży wkład wnieśli rodzice uczęszczających do szkoły dzieci, przekazując w tym celu środki pieniężne na zakup farb i opłacenie malarzy.
Poprzez likwidację prywatnego mieszkania świetlica szkolna wzbogaciła się o nowe pomieszczenie. Na świetlicę uczęszczają dzieci z klas I – III. Opiekują się nimi trzy nauczycielki i kierowniczka świetlicy. Prowadzą one z dziećmi zajęcia żywego słowa, ruchowe, plastyczno – techniczne, umuzykalniające wg planu zajęć świetlicowych, organizują różnego rodzaju konkursy, a także pomagają w odrabianiu zadań domowych. Organizują także uroczystości takie jak Święto Babci i Dziadka, Dzień Matki, bal karnawałowy, Andrzejki. Podczas zabaw dowolnych dzieci mają możliwość słuchania audycji radiowych, oglądania telewizji, filmów na video, a także mogą korzystać z dwóch komputerów.

Na terenie szkoły od 1999 roku działa również świetlica popołudniowa prowadzona pod patronatem Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego – KARAN. Opieką objęte są dzieci klas I – VI ze Szkoły Podstawowej Nr 21 pochodzące z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo. Świetlica jest czynna od godziny 1400 do 1900. Do 2005 roku nauczycielki świetlicy pracowały na dwóch pełnych etatach, a od września 2005 roku nastąpiła likwidacja pół etatu. Wychowawczynie prowadzą z dziećmi zajęcia z socjoterapii, zajęcia plastyczne, teatralne oraz sportowe. Codziennie od 16 do 17 odbywa się odrabianie lekcji i przygotowanie dzieci do szkoły. Jest to główny cel działalności świetlicy. Oprócz tego wyprawiane są dzieciom urodziny (z tortem) okraszone różnymi niespodziankami. Co roku organizowana jest uroczysta wigilia z udziałem gości z KARAN – u, MOPS – u, dyrekcji szkoły, pedagoga i kierowniczki świetlicy. Dzieci przygotowują jasełka a potem otrzymują paczki z ubraniami i słodyczami. Do obowiązków wychowawczyń należy również zakup produktów na przygotowanie dzieciom kolacji. Pieniądze na ten cel otrzymują z KARAN – u, ten zaś z MOPS – u. Za umożliwienie prowadzenia świetlicy szkoła otrzymuje ze Stowarzyszenia środki finansowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu.

Jedną z podstawowych form pracy pozalekcyjnej z uczniami są koła przedmiotowe i koła zainteresowań. W latach sześćdziesiątych uczniowie szkoły odnosili sukcesy w konkursach przedmiotowych, a w szczególności w konkursach matematycznych. W związku z tym ówczesny Inspektorat Oświaty i Wychowania w roku szkolnym 1973/74 powołał klasy matematyczne. Uczniowie tych klas, dzięki zwiększonej o 3 liczbie godzin matematyki i ofiarnej pracy nauczycielki p. Barbary Sosnowskiej, zaczęli odnosić liczne sukcesy w tej dziedzinie. Na przestrzeni lat w szkole działały następujące koła przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, geograficzne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, historyczne, wiedzy obywatelskiej, muzyczne, języka rosyjskiego. Uczniowie tych kół często brali udział w konkursach i olimpiadach. Oto największe ich osiągnięcia:

  • 1970/71 – 3 uczniów zdobyło oceny bardzo dobre w wojewódzkiej olimpiadzie matematycznej, I miejsce drużynowo w skali wojewódzkiej;
  • 1971/72 – 5 uczniów zdobyło oceny bardzo dobre na szczeblu miejskim olimpiady matematycznej, na wojewódzkim – I miejsce zespołowo;
  • 1972/73 – 10 uczniów było uczestnikami wojewódzkiej olimpiady matematycznej;
  • 1973/74 – III miejsce i wyróżnienie indywidualne w miejsko – powiatowym konkursie z fizyki, dwa I miejsca indywidualne w miejsko – powiatowej olimpiadzie matematycznej (uczniowie klas VI) dwóch uczniów z klasy VII i jeden z klasy VIII zakwalifikowało się do wojewódzkiej, III miejsce indywidualne w finale olimpiady polonistycznej na szczeblu miejsko – powiatowym – drużynowo szkoła zajęła II miejsce;
  • 1974/75 – II miejsce (3 uczniów) indywidualnie oraz III miejsce indywidualne uczniów klas V, II miejsce indywidualne uczniów klas VI, III miejsce indywidualne uczniów klas VII, I i II miejsce indywidualne uczniów klas VIII w miejsko – powiatowych zawodach matematycznych, I i III miejsce indywidualne w miejsko – powiatowych eliminacjach konkursu biologicznego, II miejsce indywidualne w miejsko – powiatowych eliminacjach olimpiady fizycznej (uczniowie klas VIII);
  • 1975/76 – 15 uczniów zakwalifikowało się do wojewódzkiej olimpiady matematycznej, I i dwa II miejsca indywidualne w eliminacjach miejskich konkursu polonistycznego, I i II miejsce indywidualne w miejskich eliminacjach konkursu z fizyki (uczniowie klas VIII), I miejsce zespołowo;
  • 1976/77 – I miejsce w rejonowych eliminacjach szkolnych zespołów artystycznych – orkiestra dęta, II i III miejsce indywidualne uczniów klas VII oraz II miejsce indywidualne uczniów klas VIII w wojewódzkim konkursie matematycznym, I miejsce dla SP Nr 21 w miejskich eliminacjach konkursu biologicznego;
  • 1977/78 – II miejsce indywidualne w wojewódzkim finale konkursu języka rosyjskiego, I i II miejsce indywidualne w wojewódzkim konkursie języka polskiego, I, II i III miejsce indywidualne uczniów klas VIII, II i III miejsce indywidualne uczniów klas VII w wojewódzkim konkursie matematycznym;
  • 1978/79 – jeden uczeń awansował do wojewódzkiej olimpiady fizycznej;
  • 1980/81 – w rejonowych eliminacjach olimpiady matematycznej uczestniczyło 43 uczniów, 21 zakwalifikowało się do wojewódzkich, 4 uczniów awansowało do miejsko – gminnej olimpiady chemicznej, 2 uczniów awansowało do miejsko – gminnego konkursu z historii, 3 uczniów zakwalifikowało się do wojewódzkiej olimpiady biologicznej, 1 uczennica awansowała do eliminacji wojewódzkiej olimpiady polonistycznej;
  • 1981/82 – I miejsce indywidualne w wojewódzkim konkursie matematycznym, I miejsce indywidualne w konkursie z fizyki, I i II miejsce indywidualne w wojewódzkim konkursie geograficznym;
  • 1982/83 – I, II i III miejsce indywidualne w wojewódzkiej olimpiadzie matematycznej, II i III miejsce indywidualne w wojewódzkiej olimpiadzie polonistycznej, II i III miejsce w wojewódzkiej olimpiadzie biologicznej;
  • 1986/87 – II miejsce indywidualne na szczeblu wojewódzkim konkursu biologicznego, II miejsce indywidualne na szczeblu wojewódzkim konkursu chemicznego, I miejsce indywidualne w wojewódzkim konkursie z historii, III miejsce indywidualne w wojewódzkim konkursie matematycznym;
  • 1987/88 – udział w teleturnieju Rambit w TV (uczniowie klas VIII) z różnych dziedzin wiedzy. Był to teleturniej pomiędzy drużynami z różnych miast Polski. Dwukrotne zwycięstwo: w 1987 roku w Łodzi oraz w 1988 roku i awans do półfinału;
  • 1990/91 – I miejsce indywidualne w wojewódzkiej olimpiadzie polonistycznej, II miejsce indywidualne w wojewódzkiej olimpiadzie historycznej, III miejsce indywidualne w wojewódzkiej olimpiadzie matematycznej;
  • 1994/95 – 8 uczniów brało udział w międzynarodowym konkursie Kangur 95;
  • 1995/96 – II miejsce drużynowo w międzyszkolnym turnieju wiedzy “Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”, III miejsce w III Elbląskim Turnieju Wiedzy i Sprawności, 2 uczniów zostało laureatami wojewódzkiego konkursu z fizyki, 1 uczeń uzyskał bardzo dobry wynik w międzynarodowym konkursie matematycznym, 1 uczeń brał udział w eliminacjach wojewódzkiego konkursu z języka niemieckiego;
  • 1996/97 – II miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Historycznym “Jagiellonowie”;
  • 1997/98 – III miejsce w konkursie “Co wiesz o Elblągu” uczniów klas VI – VIII, II miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Historycznym “Bogowie i Herosi”, 1 uczeń został laureatem 4 stopnia wojewódzkiego konkursu z języka niemieckiego, II miejsce w turnieju gier i zabaw IGRCE 98;
  • 1998/99 – wyróżnienie indywidualne w II Ogólnopolskim Konkursie na Baśni, 1 uczeń został laureatem finału wojewódzkiego konkursu języka angielskiego;
  • 1999/2000 – I, II, III miejsce w Międzyszkolnym konkursie Literackim na “Wiersz Ekologiczny”, III miejsce Międzyszkolnego konkursu o Katyniu, II miejsce w XIV Turnieju Wiedzy o Teatrze w konkursie miejskim;
  • 2000/01 – III miejsce i wyróżnienie w Konkursie Literackim “Moja babcia, mój dziadek” organizowany przez MOPS, III miejsce w konkursie historycznym i II miejsce w konkursie piosenki w XXV Jubileuszowym Zlocie Pamięci Narodowej – Nadbrzeże 2001, I miejsce w zbiórce makulatury, konkurs na Selektywną Zbiórkę Odpadów Komunalnych (szczebel miejski);
  • 2001/02 – IV miejsce w Finale Wojewódzkiego Konkursu 5 Milionów, IV miejsce w Międzyszkolnym Konkursie “Patroni naszych szkół”, IV miejsce w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego (etap miejski);
  • 2003/04 – III miejsce w II Edycji Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego “Z ortografią za pan brat”, I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Zabytkach Elbląga, III miejsce w TWIS 2004;
  • 2004/05 – I miejsce w zawodach ortograficznych z “przymrużeniem oka” (szczebel miejski), główna nagroda za poezję w Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Literacką, I miejsce w Konkursie Miejskim “Selektywna Zbiórka Surowców Wtórnych”, wyróżnienie w Konkursie Ogólnopolskim “Ekozespoły w mojej szkole”, wyróżnienie – dyplom uznania (jedyna ze szkół podstawowych z 25 biorących udział w kraju szkół głównie gimnazjów i szkół średnich) za udział i realizację w Międzynarodowym Programie Edukacji Ekologicznej GREEN.
  • 2005/06 – I i III miejsce w międzyszkolnym konkursie Humanitarno – Ekologicznym organizowanym przez Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Elblągu.

Obok wyżej wymienionych kół przedmiotowych, na terenie szkoły działały również różnorodne koła zainteresowań: plastyczne, teatralne, techniczne, turystyczno – krajoznawcze, fotograficzne, wędkarskie, recytatorskie, wokalne oraz SKS.
Na uwagę zasługuje koło teatralne, które rozpoczęło swoją działalność w 1990 roku przedstawieniem muzycznym “Kot w butach”. Oto ich sukcesy:

   • 1992/93 – nagroda i puchar Kuratora Oświaty i Wychowania na VII Edycji Ogólnopolskich Form Poetycko – Muzycznych “Kopernik i jego dzieło” we Fromborku, III miejsce w X Wojewódzkim Forum Teatrów Szkolnych w MDK, gościnne występy teatrzyku na podsumowaniu całorocznej Akcji Ekologicznej z udziałem prezydenta Elbląga;
   • 1993/94 – nagroda indywidualna w Małym Konkursie Recytatorskim w MDK, II miejsce w XI Wojewódzkim Forum Teatrów Szkolnych w MDK;
   • 1994/95 – nagroda indywidualna w Małym Konkursie Recytatorskim w MDK;
   • 1995/96 – nagroda indywidualna i wyróżnienie w Małym Konkursie Recytatorskim w MDK, I miejsce w XII Wojewódzkim Forum Teatrów Szkolnych w MDK, I miejsce za inscenizację historyczną w Międzyszkolnym Turnieju Historycznym.

Koło teatralne “Bez kategorii” działało także na rzecz środowiska dając przedstawienia dzieciom z przedszkola, rodzicom szkoły oraz występując gościnnie na Wojewódzkiej Olimpiadzie Historycznej. W latach 1990 – 1996 opiekunami koła były Helena Medyńska i Elżbieta Zach.

Od roku 1996 działalnością koła recytatorsko – teatralnego kierowały Anna Góralczyk i Krystyna Wiśniewska. Członkowie tego koła brali udział w następujących konkursach
i przeglądach:

   • Liga Recytatorów;
   • Mały Konkurs Recytatorski (1998 r. – 2 nagrody indywidualne i wyróżnienie, 2000 r. – nagroda indywidualna);
   • Przegląd Zespołów Kolędniczych (1997 r. – nagroda, 2001 r. – I miejsce);
   • Forum Teatrów Szkolnych (1998 r. – nagroda);
   • Turniej Wiedzy Historycznej organizowany przez SDK “Zakrzewo” w Elblągu (nagrody w 1997 r., 1998 r. i 1999 r.).

Oprócz reprezentowania szkoły na forum miasta członkowie koła często przygotowują oprawę artystyczną uroczystości szkolnych.

Doceniając rolę i znaczenie kultury fizycznej dla zdrowia dzieci z powodzeniem realizowany jest program wychowania fizycznego i sportu. Uczniowie szkoły na przestrzeni lat systematycznie trenują w kilku dyscyplinach sportowych, takich jak:

   • mini siatkówka chłopców i dziewcząt;
   • piłka nożna;
   • piłka siatkowa chłopców kl. VII – VIII i dziewcząt;
   • unihokej (zwłaszcza dzieci młodsze);
   • minikoszykówka;
   • łyżwiarstwo;
   • łyżworolki.

Uczniowie z powodzeniem brali udział w zawodach sportowych zarówno miejskich, jak i wojewódzkich, a także ogólnopolskich. Na przestrzeni lat uczniowie zajęli I miejsce w mieście i zdobyli puchar w turnieju piłki nożnej, I miejsce w mini koszykówce chłopców, I miejsce w konkursie “Zamieniamy boiska na lodowiska”.

Duże sukcesy na swoim koncie mają również siatkarze, którzy zajęli dwukrotnie I miejsce w województwie oraz III miejsce w mikroregionie. W roku szkolnym 1986/87 w rywalizacji sportowej Szkól Podstawowych Elbląga o puchar IO i W – szkoła zajęła I miejsce. Spore osiągnięcia odnoszą lekkoatleci w Miejskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Z ważniejszych sukcesów indywidualnych odnotować należy to, że szkoła wychowała w kategoriach młodzieżowych dwóch reprezentantów kraju
(w boksie i lekkiej atletyce) oraz 4 reprezentantów okręgu (w kolarstwie, trójboju lekkoatletycznym, podnoszeniu ciężarów i szachach).

Ponadto młodzież szkolna brała udział we wszystkich wydarzeniach i imprezach sportowych, takich jak: mała olimpiada, wieloboje lekkoatletyczne, mistrzostwa regionu, biegi przełajowe, Święto Sportu Szkolnego, Miejskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej.

Dotychczasowy SKS przeobraża się w SKS – Lider 21 z prezesem p. Markiem Kuczawskim. Klub uzyskał sprzęt sportowy o dużej wartości. Powołano sekcje: piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, łyżwiarstwa i wrotkarstwa, unihokeja, piłki nożnej, lekkoatletyki i szachów. Nowy klub zainicjował i przeprowadził wiele imprez sportowo – rekreacyjnych. Najważniejsze z nich to: II Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora SSP Nr 21, II Noworoczny Turniej Minisiatkówki o Puchar Naczelnika Wydziału Sportu, zawody wrotkarskie. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wielu zawodach osiągając bardzo dobre wyniki.

Minisiatkówka:

   • 1999/2000 – I miejsce w Noworocznym Turnieju Minisiatkówki Chłopców;
   • 2001/2002 – II miejsce w Zawodach Rejonowych Minisiatkówki, I miejsce w Turnieju Minisiatkówki.

Wielobój:

   • 1998/99 – I miejsce w Zlocie Wielodyscyplinowym “Powitanie Wiosny”;
   • 2004/05 – I miejsce w Jesiennych zawodach na orientację.

Szachy:

   • 2000/01 – I i II miejsce w II Turnieju Szachowym o Puchar Dyrektora SP Nr 21.

Wrotki:

   • 2000/01 – I, II, III miejsce w Mistrzostwach Warmii i Mazur, Półfinał mistrz Polski;
   • 2003/04 – III miejsce w Ogólnopolskich Zawodach Wrotkarskich “Mistrzostwa UKS – ów”;
   • 2004/05 – I miejsce Grand Prix Elbląga we wrotkarstwie szybkim, I miejsce UKS Lider klasyfikacja klubowa, II i III miejsce w VI Edycji Grand Prix Elbląga we wrotkarstwie szybkim, VI miejsce w Ogólnopolskim Cyklu Zawodów dla Dzieci w Sanoku w punktacji generalnej szkół w kategorii chłopców.

SKS o kierunku łyżwiarstwo szybkie dziewcząt i chłopców rozpoczął swoją działalność we wrześniu 2000 roku i liczył 30 uczniów. Opiekunem był p. Janusz Kalbarczyk. Zajęcia odbywają się w soboty na Stadionie Agrikoli. Opiekun pozyskał sponsorów i zorganizował obóz sportowy w Sanoku i Zakopanem. W Ogólnopolskich Zawodach we wrotkarstwie szybkim Grand Prix Torunia młodzież zajęła IV, V i VIII miejsce. W mistrzostwach wojewódzkich Warmii i Mazur zdobyto 10 medali.

Dyrekcja szkoły z myślą o bezpiecznych wakacjach i wszechstronnym rozwoju fizycznym dzieci wyraziła zgodę na uczestnictwo naszych uczniów w zajęcia na basenie. Od lat uczniowie klas młodszych uczą się pływać, a uczniowie klas starszych zdobywają karty pływackie.

Szczep harcerski w Szkole Podstawowej Nr 21 istniał od 1972 roku i działał do 2005rj. Ilość drużyn harcerskich i zuchowych w przeciągu tych lat była zmienna, jednak zawsze szczep był jednym z najlepiej działających na terenie Elbląga. W latach 1972 – 1996 szczepem kierowała z ogromnym zaangażowaniem aż do emerytury harcmistrz Helena Zmyślona. Opiekę nad szczepem powierzyła w 1996 roku równie zaangażowanej podharcmistrz Agacie Ciesielskiej.

Do sukcesów szczepu w przeciągu ostatnich lat należy zaliczyć:

   • obozy letnie;
   • udział w Zlotach Grunwaldzkich i zdobycie miana Drużyny Grunwaldzkiej;
   • organizowanie biwaków szczepu i drużyn;
   • coroczny udział w Rajdach Andrzejkowych i Rajdach Jesiennych;
   • udział w Zlotach Hufca i zakwalifikowanie się do ścisłej czołówki podczas wykonywania zadań zlotowych;
   • wyjazdy w nagrodę na zagraniczne obozy dla najlepszych drużyn (harcerzy);
   • coroczne organizowanie “Orszaku Królewskiego Króla Piegusa” oraz jednej z krain okazji Dnia Dziecka (impreza miejska);
   • coroczne organizowanie balu dla zuchów (jesiennego, karnawałowego);
   • udział w Festiwalach Piosenki Harcerskiej i Zuchowej i zajmowanie zawsze czołowych miejsce;
   • organizowanie Wojewódzkich Rozgrywek Szachowych na terenie SP Nr 21;
   • udział w Przeglądach teatrzyków Zuchowych i zdobywanie czołowych miejsc (1997/98 – nagroda główna dla zespołu “Skrzaty” na Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Dla Dzieci Specjalnej Troski);
   • udział w akcji “Betlejemskie Światło Pokoju”;
   • udział w akcji “Przyjazna zima dla zwierzaka”;
   • coroczny udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy;
   • coroczne biwaki urodzinowe drużyn;
   • prowadzenie akcji zarobkowych “Grosik”;
   • nawiązanie współpracy z Kleryckim Kręgiem Akademickim;
   • organizowanie co roku zabawy choinkowej dla dzieci pracowników szkoły;
   • organizowanie Rocznic i Wieczornic, np. Dzień Myśli Braterskiej, Akcja pod Arsenałem;
   • coroczne sadzenie drzewek;
   • Jarmark szczepu dla uczniów szkoły z okazji Dnia Dziecka;
   • organizowanie wielu imprez drużyn w Bażantarni, np. biegi na stopnie, terenowe na orientacje;
   • cykliczne zbiórki na basenie;
   • “nocki” w szkole połączone z imprezami szczepu, np. przeglądem teatrzyków harcerskich, Wigilią Szczepu.

Od zarania szkoły działały organizacje młodzieżowe, takie jak: Szkolna Kasa Oszczędności – SKO (nagroda pieniężna dla koła i dla opiekuna p. Małgorzaty Styś – Komorskiej w 1991 roku), Spółdzielnia Uczniowska, Samorząd Szkolny, Liga Ochrony Przyrody, Związek Harcerstwa Polskiego, Polski Czerwony Krzyż i Klub “Wiewiórka”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Skupiały one uczniów pragnących działać na rzecz środowiska, nieść pomoc potrzebującym, udzielać się dla innych i rozwijać poprzez określone działanie.

Działalnością charytatywną w szkole zajmuje się koło PCK, którego opiekunem jest p. Mirosława Stępkowska. Działa ona na zasadzie aktywu uczniowskiego z klas starszych.
W 1994/95 roku członkowie przeprowadzili akcję na rzecz dzieci niepełnosprawnych z porażeniem mózgowym rozprowadzając cegiełki z przeznaczeniem na budowę ośrodka sanatoryjnego w Sanoku i Ciechocinku. Uzyskali i przekazali Fundacji “Wszystko Dla Dzieci” zebrane fundusze. Również w tym samym roku szkolnym rozprowadzili 30 kalendarzyków przesłane przez Fundację Na Pomoc Chorym i Potrzebującym Dzieciom. Członkowie tego koła brali również udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dotąd działalność tego koła związana jest głównie z podejmowanymi akcjami charytatywnymi.

Na terenie szkoły działa koło TPD. Jest to organizacja ludzi dorosłych, rocznie skupiająca około 150 członków (rodzice dzieci uczęszczających do SP Nr 21 oraz nauczyciele). Opiekunami zazwyczaj bywają kierownicy świetlicy. Długoletnią i bardzo zaangażowaną opiekunką była p. Teresa Gieglis, obecnie zaś p. Izabela Stryjniak . Składki pieniężne przekazywane przez członków rocznie wynoszą około 150 złotych. Za rozprowadzane nalepki, koło uzyskało kwotę 1800 złotych. Dodatkowe pieniądze uzyskiwane są podczas organizowanych na terenie placówki zabaw. Z uzyskanych funduszy wypłacane są zapomogi dla dzieci z biednych rodzin. Część pieniędzy przeznacza się na dofinansowanie do wycieczek, biwaków, wyjazdów do szkoły ekologicznej, kupno biletów do kina czy teatru dla uczniów, których rodzice nie są w stanie sami zapłacić. Przez jeden miesiąc, w ciągu roku około dwójki, trójki dzieci korzysta z darmowych obiadów (opłacane są przez TPD).
Do pracy w tej organizacji włączani są uczniowie. To oni robią upominki (np. karty świąteczne) będące formą podziękowania dla nauczycieli i innych osób zasłużonych dla TPD.

Działalnością swoją w szkole wyróżnia się Samorząd Szkolny szlifując swoje umiejętności organizacyjne i pomysłowość. W samorządzie działają 3 sekcje: rozrywkowa, naukowa i porządkowa. Sekcja rozrywkowa zajmuje się przede wszystkim organizowaniem na terenie szkoły dyskotek dla uczniów klas IV – VI. Najczęściej są to dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka, zabawa Andrzejkowa, karnawałowa, Walentynkowa z pocztą walentynkową. Część wpływów z dyskotek zasilają konto Samorządu Szkolnego. Sekcja naukowa prowadzi konkursy – “Kopernikiada” dla klas VI, sprawdzając i poszerzając w ten sposób wiedzę uczniów na temat patrona szkoły

   • “Czy znasz swoje miasto”;
   • “Ortografia na wesoło”.

Prowadzi też fotogazetkę uwieczniając w ten sposób najważniejsze wydarzenia z życia szkoły. Samorząd Szkolny włącza się do pomocy w organizacji Dnia Sportu, pomaga w konkursie na najładniejszy gabinet, przygotowuje gablotę o osiągnięciach uczniów w różnych konkursach i najlepszych uczniów w szkole. Przeprowadził także z okazji Dnia Edukacji “Oskary dla nauczycieli”. Samorząd Szkolny włącza się również w akcje charytatywne organizując np. zbiórki zabawek dla dzieci z Domu Dziecka, rokrocznie bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zbiera fundusze na Schronisko dla zwierząt itp.

Działalność szkoły w zakresie ochrony zasobów przyrody ma na celu propagowanie i tworzenie trwałych nawyków zachowań proekologicznych wśród uczniów, a także włączenie rodzin i sąsiadów w działania dla dobra środowiska. Od roku 2002 nasza szkoła bierze udział w miejskim konkursie: świadectwo “Szkoły ekologicznej”.

W ramach konkursu podejmowane są różnorodne działania na terenie szkoły, jak i na terenie miasta i województwa.
W naszej szkole istnieją dwa koła ekologiczne i działa siedem ekozespołów skupiających uczniów mocno zaangażowanych w ochronę przyrody. Opiekunami tych kół są p. Alicja i p. Agnieszka Kuzko, które z prawdziwą pasją propagują ekologię. Tradycją stało się, że klasy VI biorą udział w zajęciach szkoły ekologicznej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Piaskach. Ponadto uczniowie naszej szkoły włączają się w akcje ekologiczne, takie jak: Obchody Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata, Czyste Plaże Świata, Pomoc zwierzętom, Prace na rzecz lasu, Wiosenne Sprzątanie Warmii i Mazur, Program GREEN. Od kilku lat prowadzone są imprezy środowiskowe:

   • tydzień promocji zdrowego stylu życia;
   • festyn osiedlowy “W zdrowym ciele – zdrowy duch”;
   • festyn ekologiczno – sportowy “Dary jesieni”.

Zaangażowani w ekologię uczniowie biorą też udział w konferencjach i sejmikach oraz warsztatach ekologicznych.
W celu promowania i sprawdzania treści ekologicznych uczniowie biorą udział w konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych:

   • Selektywna Zbiórka Odpadów (szczebel miejski) 2001/02 – II miejsce, 2002/03 – III miejsce, 2004/05 – I miejsce;
   • Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny “Planeta Ziemia – Moja Ojczyzna” – organizator SP Nr 21;
   • Międzyszkolny Turniej Wiedzy Ekonomiczno – Ekologicznej 2001/02 – nagroda;
   • Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy “W harmonii z przyrodą” – organizator SP Nr 21;
   • Międzyszkolny Turniej Ekologiczno – Sportowy 2003/04 – I miejsce.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 21 czynnie włączali się we wszystkie akcje, a poza tym uczestniczyli w wyjazdowych Radach Pedagogicznych:

   • Walory przyrodnicze Parku Ekologicznego w Pasłęku;
   • Park Krajobrazowy i muzeum przyrodnicze w Jerzwałdzie;
   • Park leśny z kurhanami i jezioro Pierzchalskie z unikatowymi orłami bielikami w Zaporowie;
   • Rezerwat kormoranów w Przebrnie.

 

W szkole funkcjonuje także od 1993 roku gabinet zajęć korekcyjno – kompensacyjnych prowadzonych przez p. Grażynę Kopańską wykwalifikowaną w tym zakresie i zatrudnioną na pełnym etacie (wcześniej prowadzone były zajęcia wyrównawcze prowadzone przez nauczycieli klas młodszych). Gabinet wyposażony jest w różnego rodzaju pomoce dydaktyczne oraz programy multimedialne do nauki czytania, pisania i liczenia.
Na zajęcia kierowane są dzieci po badaniach w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, które otrzymały wskazania do pracy na tego typu zajęciach. Na zajęciach usprawniane są nieprawidłowości w rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych. Dzieci uczą się w grupach 2 – 5 osobowych. Mają 1 – 2 godziny zajęć w tygodniu.

Ważną rolę w życiu szkoły zajmuje Kronika Szkolna, która jest zwierciadłem wszystkich znaczących wydarzeń w życiu szkoły, szczególnie gdy szkoła ma tak bogatą i tak daleką przeszłość.
Kronika ma tyle samo lat co szkoła. Przez ten długi czas prowadzili ją różni nauczyciele przekazując ją sobie nieprzerwanie. W ostatnich latach kronikarzem była p. Hanna Blendowska, po niej przez 3 lata p. Monika Dwojakowska, obecnie p. Magdalena Licznerska. Między innymi to właśnie kronika była bardzo pomocna w stworzeniu niniejszej pracy.

Szkoła Podstawowa Nr 21 ściśle współpracuje z:

   • rodzicami dzieci uczęszczających do szkoły. Duży wkład wnoszą we wzbogacanie bazy materialnej, darowizny pieniężne, dzięki którym odnawiana jest część gabinetów, kupowane np. wykładziny – do gabinetów klas młodszych. Rodzice biorą udział w przeprowadzanych remontach (malowanie klas);
   • zakładami pracy. Od wielu lat szkoła współpracowała z zakładem ZAMECH. Udzielał on pomocy materialnej, ufundował wystrój 3 gabinetów lekcyjnych i pełne wyposażenie, zakupił instrumenty muzyczne, finansował zajęcia i wypoczynek członków szkolnej orkiestry dętej. W roku szkolnym 1989/90 wywodzący się z ZAMECH – u ELZAM pokrywa koszty wyżywienia dzieci z rodzin ubogich. Zmodernizował salę gimnastyczną na zajęcia gimnastyki odchudzającej dla pań. W 1990/91 zakład ten modernizuje salę gimnastyczną i jej zaplecze, w 1992/93- wyremontowano schody;
   • ABB w roku szkolnym 1989/90 przekazała środki pieniężne na dofinansowanie obiadów dla 10 uczniów;
   • Młodzieżowym Domem Kultury będącym organizatorem różnego typu konkursów, np.: Ligi Recytatorów, Małego Konkursu Recytatorskiego, Przeglądu Zespołów Kolędniczych, Forum Teatrów Szkolnych, w których biorą udział uczniowie szkoły, a zwłaszcza członkowie koła recytatorsko-teatralnego. Młodzież SP Nr 21, szczególnie harcerze, rokrocznie włączają się w organizowane przez MDK akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
   • Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, będącym organizatorem konkursów dla dzieci. W ramach współpracy nauczyciele SP Nr 21 prowadzą lekcje pokazowe dla nauczycieli (przybliżanie nowych metod pracy);
   • Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, który organizuje kursy dla nauczycieli(dokształcanie kadry pedagogicznej);
   • ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym Nr 2 im. Janusza Korczaka. Uczniowie biorą udział w organizowanych przez ten ośrodek turniejach i wspólnej zabawie. Jest to dużym przeżyciem dla wszystkich i istotnym elementem w procesie rewalidacyjnym dzieci specjalnej troski;
   • Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym Nr 2 w Kamienicy Elbląskiej. Dzieci z SP Nr 21 biorą udział w organizowanych przez ten ośrodek konkursach, np. w 1997/98 roku na temat “Co wiesz o Elbląguó”;
   • Elbląskim Stowarzyszeniem Rozwoju Rehabilitacji Dziecięcej poprzez pomoc w przygotowywaniu przedstawień integracyjnych (warsztaty terapeutyczno – teatralne);
   • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Elblągu. W ramach współpracy z tą poradnią objęte są cyklicznymi badaniami u psychologa i pedagoga dzieci mające problemy dydaktyczne, emocjonalne oraz społeczne;
   • Przedszkolem Nr 19 i 10 w Elblągu. Poprzez odwiedziny w szkole przedszkolaki zapoznają się z przyszłym miejscem nauki, uczestniczą w lekcjach i wspólnych zabawach, uroczystościach szkolnych. Uczniowie klas młodszych przygotowują dla swych przyszłych kolegów przedstawienia, z którymi występują w przedszkolach, biorą udział w zabawie karnawałowej, “Andrzejkach” i innych imprezach organizowanych na terenie przedszkola;
   • Rejonowym Urzędem Poczty w Elblągu, młodzież bierze udział w organizowanych przez ten urząd konkursach (np. w 1996 r. w konkursie “Łączymy dzieci świata”, poprzez wycieczki dzieci zapoznawane są z charakterem pracy na poczcie;
   • Kolegium Nauczycielskim oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
    w Elblągu poprzez sprawowanie opieki nad studentami w czasie ich pierwszych prób pracy pedagogicznej z uczniami;
   • Kolegium Języków Obcych. W roku szkolnym 2005/2006 eksperymentalnie prowadzona była w klasach pierwszych nauka języka angielskiego i niemieckiego przez słuchaczy tego kolegium;
   • Kościołem poprzez udział uczniów w Konkursach Wiedzy Religijnej (np. w 1997 r. “Patron Naszej Diecezji”). W SP Nr 21 odbywają praktyki diakoni, uczniowie Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu;
   • Katolickim Ruchem Antynarkotycznym w Elblągu prowadzącym świetlicę w SP Nr 21;
   • Klubem Sportowym Orlik – trenują tam uczniowie (trójbój nowoczesny);
   • biblioteką na ulicy Hetmańskiej organizującej dla uczniów szkół podstawowych konkursy (średnio raz w roku) oraz Biblioteką Naukową, która użycza bibliotece szkolnej potrzebne materiały;
   • Przedsiębiorstwem Zieleni Miejskiej w ramach akcji “Sprzątania Świata”;
   • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który często finansuje półzimowiska na terenie szkoły podczas ferii zimowych i organizuje konkursy plastyczne i literackie dla dzieci. Domem Pomocy Społecznej, Domem Dziecka -organizowane są na terenie szkoły zbiórki pieniędzy, środków czystości, zabawek, książek z przeznaczeniem dla wychowanków tych domów;
   • policją, odwiedziny policjantów w szkole, zaznajamianie dzieci z przepisami ruchu drogowego. W szkole odbywają się z ich udziałem pogadanki na temat uzależnień, wspólnie realizowany jest program “Bezpieczna Szkoła”, “Karta Rowerowa”;
   • lokalnymi mediami. Dziennikarze i reporterzy zapraszani są na różne uroczystości szkolne, uczniowie biorą udział w organizowanych przez nich konkursach;
   • szkoła współpracuje również z zarządami ZHP, TPD, PCK;
   • klubem Seniora “Wrzos”. Harcerze pomagają starszym osobom w pracach domowych.

 

Do szczególnych osiągnięć naszej szkoły zaliczyć można przyjęcie jej przez Krajowy Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole do Klubu Przodujących Szkół. Miało to miejsce we wrześniu 1990 roku w Warszawie, gdzie wicedyrektor szkoły Barbara Jakubowska otrzymała ten Akt Przyjęcia z rąk profesora Mikołaja Kozakiewicza. Uroczystość odbyła się w Pałacu na Wodzie w Łazienkach.

Od 1984 roku jesteśmy szkołą stałych praktyk pedagogicznych dla elbląskich szkół kształcących przyszłych nauczycieli.

Po reformie oświaty Szkoła Podstawowa Nr 21 została szkołą podstawową sześcioletnią. Zamierzeniem władz miasta było utworzenie w tym budynku Gimnazjum.
Na skutek protestu rodziców, nauczycieli, dyrektora szkoły, decyzję tę oddalono (w śródmieściu zlikwidowana byłaby istniejąca jedyna podstawówka). W budynku tym w dalszym ciągu uczą się dzieci klas I – VI.

 

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment